top of page

תקנון

כללי

 1. אתר האינטרנט http://www.gilitours.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י טיולי גילי בע"מ ח.פ 511438814 מרחוב בן ציון גליס 51 פתח תקווה, (להלן:"החברה") משמש אתר מקוון לבקשה של מעוניינים להזמנת שירותים שונים המוצעים על ידי החברה לגולשים באינטרנט בישראל ולתושבי ישראל בלבד.

 2. ההזמנות המבוצעות הן בגדר בקשה בלבד ולא תאושרנה מיידית. יובהר כי בקשת ההזמנה תאושר סופית רק כאשר החברה תחזור טלפונית, תאשר את ההזמנה ותגבה תשלום עבורה.

 3. האתר הוא אתר שיווקי בלבד ולא ניתן לבצע באמצעותו הזמנות. (להלן: "השירותים").

 4. כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד, האמור בלשון זכר בתקנון נערך לצורך הנוחות בלבד והוא מתייחס גם ללשון נקבה במשמעותו, וכן להיפך.

 5. הזמנת שירותים בעקבות האתר, היא הסכמה להתקשרות ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 6. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

 7. לתשומת ליבך - הרשמה לאתר ו/או הזמנה באמצעותו מהווה הסכמה ואישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מאת מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר

 1. כל הנכנס לאתר ו/או המעוניין בשירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

 2. הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם בקשת הזמנת השירותים ו/או קבלת מידע בלבד.

 3. הזמנת השירותים מאת החברה כאמור בסעיף א (2) לעיל, יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין של המזמין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים. בנוסף לכל האמור בהסכם זה ההזמנה תכובד רק לאחר אישור חברת האשראי.

 4. כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין החברה מתחייבת כי הרכבים ו/או המתקנים המוצגים, יהיו פעילים ו/או תקינים בכל עת. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי השירותים שיוזמנו יינתנו ללקוח ברכבים מהסוג, באופן ובצורה המפורטים בתמונות האמורות.

 5. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

אחריות

 1. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

 2. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
  2.1 איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
  2.2 שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת,חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.
  2.3 חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

 3. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

 4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.

 5. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

 6. בתלונות יש לפנות בכתב, כתובת הדוא"ל היא office@gilitours.co.il פקסימיליה 03-9313884

פרטי הלקוח

 1. כל לקוח שיבקש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

 2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

 3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות מכל סוג שהוא שנעשתה על ידי הלקוח בהקלדת פרטי הלקוח, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת נופש, תאריך, מספר מיטות, שם המלון, סוג החדר ו/או הסוויטה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר. הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 4. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.

 5. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי ובכתב.

 6. החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

ביצוע בקשת הזמנה באתר

 1. בעת סיום הליך בקשת ההזמנה באינטרנט, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את בקשת ההזמנה.

 2. טלפון לבירורים 03-9313888, תמיכה טכנית בין השעות בין השעות 09:00-16:00 בדוא"ל office@gilitours.co.il

 3. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד, ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.

 4. לאחר ביצוע ההזמנה, תעבור ההזמנה לאישור החברה ו/או הספקים השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן ע"י נציג החברה בפקס או בדוא"ל, בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל על הלקוח להדפיס את תוכן האישור, להביאו במועד ביצוע ההזמנה ולהציגו בעת קבלת השירות ו/או בכל עת שיתבקש.

 5. בקשות מיוחדות בכל הנוגע לשירות שהוזמן יבוצעו על ידי החברה ו/או מועברות על ידי החברה לספק הרלוונטי , בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרת החברה, לספק המתאים.

 6. כל בקשה מיוחדת ו/או הזמנה מיוחדת כדוגמת הזמנה המיועדת לנכים או בעלי מגבלות מחייבת הודעה מתאימה מראש לחברה ואישור ספציפי בכתב להזמנה.

 7. ככל שלא תימסר לחברה הודעה מיידית אודות כל בקשה מיוחדת ו/או אי התאמה למוזמן ו/או כל שינוי בהזמנה או בקבלת השירות, תהא החברה פטורה מכל חבות, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ביחס לחובתה כלפי הלקוח.

ביטול או שינוי הזמנה

 1. ביטול הזמנה יהא כאמור באחת האפשרויות המפורטות להלן בחוק הגנת הצרכן. בע"פ בטלפון 03-9313888 או בהודעה בעל פה במקום העסק, כתובת הדוא"ל היא office@gilitours.co.il פקסימיליה 03-9313884 הנך מתבקש לפרט את שמך ומספר הזהות שלך וכן פרטים מזהים אודות ההזמנה אותה אתה מבקש לבטל.

 2. להלן הוראות חוק הגנת הצרכן:
  14ט. (א) הייתה לצרכן זכות לבטל עסקה לפי חוק זה או לפי חוזה, יאפשר לו העוסק לבטל את העסקה בהודעת ביטול שימסור לו הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן לפי סעיף קטן (ד) הנוגע לאותה דרך ביטול (בסעיף זה – הודעת ביטול):
  (1) בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;(2) בדואר רשום;
  (3) בדואר אלקטרוני;
  (4) בפקסימיליה, אם יש לעוסק;
  (5) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;
  (6) בכל אמצעי אחר שקבע השר.
  (ב) לעניין עסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט, ייצור עוסק בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(5), שימוקם באופן מובלט וברור.
  (ג) בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור בסעיף קטן (א)(1) – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים נוספים שעל צרכן למסור בהודעת הביטול.
  (ז) הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטול עסקה לפי סעיף 14ו; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות נוספות וכן סוגי עוסקים שהוראות הסעיף, כולן או חלקן, לא יחולו לגביהם.

 3. המזמין אירוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן-"החוק"). על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות. דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

 4. לגבי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש קיימות הוראות חוק הגנת הצרכן להלן:
  14ג1. (א) בסעיף זה – "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
  "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
  "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
  "עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
  "תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

  (ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.

  (ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  (ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
  (1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  (2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  (3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  (4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

 5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק או כל סעיף אחר בחוק ובתקנות או בכל חיקוק רלוונטי אחר.

 6. האמור בסעיף זה כפוף לשינויים ככל שיהיו בחוק הנ"ל או בכל חיקוק אחר.

 7. תוצאות הביטול יהיו כפי הקבוע בחוק להגנת הצרכן והסכום האמור להיות מושב יושב בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.להלן הוראות חוק הגנת הצרכן סעיף 14 ה:

  (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –
  (1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;
  (2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

  (ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

התיישנות מוסכמת

מוסכם בין הצדדים כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא שנה מיום ביצוע ההזמנה, לאחר מועד זה תתיישן התובענה ולא תהא למזמין זכות תביעה כנגד החברה.

מקום שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר פתח תקווה בלבד.

 • Whatsapp
bottom of page